Ölüm...

 

 

Ölümün də ruhunu,

Çəkib aparacaqlar.

Bir ölümsüz dünyada,

Ölüm yaradacaqlar.

 

 

Ölüm dəbə minəcək,

Ölüm dəbdən düşəcək.

Bu ölümsüz dünyada,

Ölümsüzlər güləcək.

 

Ölümün öz adından,

Kimlər nələr danışır.

Ölümsə özlüyündə,

Yanır-yanır alışır.

 

Ölümə dərd verməyin,

Ölüm yaman dərd çəkir.

Ölümün sevincinə,

İnsanlar sərhəd çəkir.

 

Habil Yaşar...

18.04.2013

 

Xəbəral...

Sorursan ömrümdənnələrimgedib,

Nələrimolubki, nələrimgedə.

Mənimbutaleyimqarayazılmış,

Çətinki, zülmətimişığadönə.

 

Mənkədər şairi, qəm şairiyəm,

Dərdləri özümə həmdərdbilmişəm.

Nə zamansevinib, gülümsəsəmdə,

Məndərdyaşamışam, dərddüşünmüşəm.

 

Soruşmadərdimi, soruşmadostum,

Sənbudərdlərimibiləndeyilsən.

Mənimdərdlərimdə səadətimdir,

Sənbusəadətdəngüləndeyilsən.

 

Heç kəsə, heç zamanarzulamaram,

Heç kəsinsevincidərddənolmasın.

Budərdinsevinciağırdırancaq,

Olanmənə olsun, sizdənolmasın.

 

Mənsizə danışdımmənkiməm, nəyəm,

Mənimkimliyimiməndənxəbəral.

Mənbuyer üzündə birdivanəyəm,

Nələr çəkdiyimiqəmdənxəbəral.

 

 

 

 

05.01.2013 22:05:44 HabilYaşar

 

Buraxın özümolmağa,

 

Buraxın özümolmağa,

Özümolmaqistəyirəm.

Budünyada özümkimi,

Mənyaşamaqistəyirəm.

 

Çoxolacaqnəsihətlər,

Dostarası məsləhətlər,

Yetərartıq, yetər, yetər,

Rahatlanmaqistəyirəm.

 

Eşitmirəmsözünüzü,

Ağartmayıngözünüzü,

Uzaqtutun özünüzü,

Tənhaqalmaqistəyirəm.

 

Həyatmənim özişimdi,

Bugünümdü, keçmişimdi.

Özümolmaqvərdişimdi,

Özümolmaqistəyirəm.

 

10.01.2013 23.00 HabilYaşar

 

Bilməmisən

 

Günkeçib, aydolanıb,

 

Mənsizmənisevmisən.

 

Obirsöznədiraxı?

 

Sənniyə gecikmisən.

 

 

 

Çoxyemisənqəm-kədər,

 

Üzübsənidərd-qəhər,

 

Günlərinkeçibhədər,

 

Sevinib, gülməmisən..

 

 

 

Gülərdimgüldesəydin,

 

Ölərdim öldesəydin,

 

Sənmənə gəldesəydin,

 

Gələrdim, görməmisən.

 

 

 

Sevginbaşatacimiş,

 

Qəlbineşqə acimiş,

 

Mənə də əlacimiş,

 

Dərdimibilməmisən...

 

Kabusgünlərim

 

Köz-közdüşür ürəyimdəndərdlərim,

 

Əl vurma yandırar səni amandı.

 

Qoy mən ölüm, yanım canım qurtarsın,

 

Yaşamağım ölümümdən yamandı.

 

 

 

Mən onsuz da yaşamıram həyatı,

 

Ölüyəmmi, diriyəmmi fərqi nə?

 

Milyon dərdim olsa yenə az eylər,

 

Bir dərdin var?-şərik olum dərdinə.

 

 

 

Göz nə bilsin ürək çəkən əzabı,

 

Duyacaqmı? duymayacaq halından.

 

Ürək çəkər öz içində qəmlənər,

 

Dünya yanar atəşindən, odundan.

 

 

 

Bu nə həsrət? Bu nə atəş? Bu nə qəm?

 

Dama-dama gölə dönür dərdlərim.

 

Özlüyümdə əridikcə belə mən,

 

Sevincindən deyib-gülür dərdlərim.

 

 

 

Köz-köz düşür ürəyimdən dərdlərim,

 

Əl vurma yandırar səni amandı.

 

Qoy mən ölüm, yanım canım qurtarsın,

 

Yaşamağım ölümümdən yamandı.

 

 

 

                          21.09.2012 0:35:25       

 

Həyat…

 

Hər gün bir az öldürüb,

 

Bir az yaşadar məni.

 

Əvvəl bir az güldürüb,

 

Sonra ağladar məni.

 

Həyat

 

Dərd üstə dərd verəndi,

 

Yox sözə hə deyəndi,

 

Yıxılana güləndi,

 

Qırar, sındırar məni.

 

Həyat

 

Min qılığı, donu var,

 

Bilinməz oyunu var,

 

Onun da bir sonu var,

 

Çox da aldadar məni.

 

Həyat

 

Bir az sən düşmüsən yadıma mənim.

 

Bir az sən düşmüsən yadıma mənim,

 

Bir azda özümü unutmuşam mən.

 

Yenə qara geyib xatirələrim,

 

Yenə sənsizlikdən od tutmuşam mən.

 

 

 

Yenə adamalrdan uzaqlaşmışam,

 

Qəribə görünür sevənlər mənə.

 

Özüm öz içimdə itib-batmışam,

 

Cəhənnəmə gülsün gülənlər mənə.

 

 

 

Yenə gözlərimin yuxusu qaçıb,

 

Yenə rahatlığım çəkilib dara.

 

Hər səhər yoxluğun üzümə açıb,

 

Daha dərinləşir içimdə yara.

 

 

 

Bu da bir ömürdü yaşayırıq bz,

 

Nə edək taledən qaça bilmirik.

 

Sevgiylə döysə də ürəklərimiz,

 

Vüsal yollarını aça bilmirik.

 

 

 

Bir azda sənsizlik dəyişib məni,

 

Deyirlər yamanca kövrək olmuşam.

 

Dostlar təriflərdi cəsarətimi,

 

İndi bir yarpaqdan titrək olmuşam.

 

 

 

Bir azlar, bir azlar bitib-tükənməz,

 

Saysam dərdim kimi azalmayacaq.

 

Yazdığım şerlər  karıma gəlməz,

 

Nə qədər yazsam da sən olmayacaq.

 

 

 

                          Habil Yaşar

 

Acılar gecə başlar...

 

Acılar gecə başlar,

 

Bir bilsən necə başlar.

 

Yanarsan , qovrularsan,

 

Toz kimi sovrularsan,

 

Ahın çatar dörd yana,

 

Cavab gəlsə dərd yana.

 

Bir kimsə duymaz səni,

 

Duyub anlamaz səni.

 

Gecəylə baş- başına ,

 

Qalarsan tək başına.

 

Ulduzlar baxar gedər,

 

Ay da üzün döndərər.

 

Şam da yanmaz halına,

 

Ümid qalmaz yarına.

 

Gecələr həsrətinlə,

 

Nakam məhəbbətinlə.

 

Yalqız, yetim qalarsan,

 

Yarpaq tək saralarsan.

 

Gecələr gəlməz xoşa,

 

Gücün yetirsə yaşa.

 

Acılar necə başlar,

 

Özü də gecə başlar.

 

Bitməz-tükənməz qəti,

 

Gecələrin həsrəti.

 

Nə etsən boşunadı,

 

Əlac göz yaşınadı.

 

Bu yaşamaq deyil ki,

 

Yoxluq işarəsidi.

 

Gecələr özü qara,

 

Həyatın üzü qara.

 

19.05.2013 0:48:09

 

Saxtalıq...

 

Ey saxta dünyanın saxta insanı,

 

Nə üçün dünyaya sən belə gəldin?

 

Bəlkə düzəldərdin sən bu dünyanı,

 

Təəssüf dünyaya sən belə gəldin.

 

Saxtadır gülüşün sözlərin kimi,

 

Bu saxta dünyada saxtalaşmısan.

 

Hər dəfə yalanı doğru bilmisən,

 

Bir dəfə düzlüyə çalışmamısan.

 

Saxta insanların saxta izləri,

 

Saxtalıq dünyanı bürüyüb gedir.

 

Tərbiyə, mərifət, əxlaq sözləri,

 

Elə dillərdəcə çürüyüb gedir.

 

İnsanlar bu qədər saxtalaşmayın,

 

Halalı, haramı qanan olun siz.

 

Demirəm mələk tək yaxşılaşmayın,

 

Nə olar bir dəfə insan olun siz.

 

Ey saxta dünyanın saxta insanı,

 

Nə üçün dünyaya sən belə gəldin?

 

Bəlkə düzəldərdin sən bu dünyanı,

 

Təəssüf dünyaya sən belə gəldin.

 

Ey mənim çiçəyim bilirsənmi sən???

 

Neçə gül dərmişəm, çiçək dərmişəm,

 

Hər güldə, çiçəkdə “sən” axtarmışam.

 

Bəlkə də ətrini verələr deyə,

 

Neçə gül-çiçəyi qoxulamışam.

 

Neçə gül-çiçəyin ürəyindəyəm,

 

Neçə gül-çiçəkdə mənim izim var.

 

Ey mənim çiçəyim bilirsənmi sən???

 

Tək səndə, tək səndə mənim gözüm var.

 

Hər gülün-çiçəyin öz gözəlliyi,

 

Sənin gözəlliyin özgədir gülüm.

 

Kimsə əvəz etməz bu gözəlliyi,

 

Siman gözəlliyə güzgüdür gülüm.

 

26.08.2013

 

“Sevgi məni tək buraxma”

 

Sağım sevgi, solum sevgi,

 

Ömür adlı yolum sevgi,

 

Sənə qurban olum sevgi,

 

Sevgi məni tək buraxma.

 

Ürəyim həsrət içində,

 

Gözlərim dəhşət içində,

 

Bu qədər millət içində,

 

Sevgi məni tək buraxma.

 

Məni sənsiz etmə dayan,

 

Uzaqlara getmə dayan,

 

Gəl sonuma yetmə dayan,

 

Sevgi məni tək buraxma.

 

Sadəcə yoxluğuna...

 

Yaşamaq istədim, gözəl yaşamaq,

 

Sən gəldin ömrümə, günümə ancaq.

 

Həyatım dəyişdi, ömrüm dəyişdi,

 

Özüm də bilmədim bu necə işdi.

 

Məni arzuladın, bilmirəm nədən,

 

Sənə aşiq oldum özüm bilmədən.

 

Yazdım ürəyimə, ruhuma səni,

 

Çəkdim nəfəsimə, canıma səni.

 

Haraya getsəm də tək səni gördüm,

 

Tək səni istədim, səni düşündüm.

 

Sənsə anlamadın bu məhəbbəti,

 

Sənə ünvanlanan gözəl niyyəti.

 

Mənsiz sevinirsən, gülürsən əlbət,

 

Sənə arzularam gözəl səadət.

 

Sənsiz yaşamaq da ölümdür mənə,

 

Sənsizlik ən böyük zülümdür mənə.

 

Yoxluğun dərd olub dərdimin üstə,

 

Bir gün gələrsənsə məzarım üstə.

 

Ağlama, ağlama, ağlama qəti,

 

Vaxtında duymadın bu səadəti.

 

Qaytar...

 

Qaytar o paklığı, o təmizliyi,

 

Qaytar sudan duru o məni qaytar.

 

Qaytar ümid dolu gələcəyimi,

 

Qaytar tanıdığım o səni qaytar.

 

Qaytar söyləyirəm dilin lal olmuş,

 

Niyə danışmırsan? susursan nədən?

 

Bir mələk necə də şeytan olurmuş,

 

Mən bilə bilməzdim səni görmədən.

 

Qaytar o sevgini, o məhəbbəti,

 

Bilirəm qaytara bilməyəcəksən.

 

Rədd ol gözlərimdən, görünmə qəti,

 

Axı sən, axı sən kişi deyilsən...

 

02.09.2013 0:12:45

 

Habil Yaşar                     

 

(Bir evli xanımın istəyi ilə yazılmışdır)

 

Bir zamanlar

on yeddi yaşında

ərə getdiyin zaman

bəlkə heç düşünməmişdin

gün gələcək

sevginin bitəcəyini.

on yeddi yaşlı qız ağılı ilə ərə getdiyindən

indi peşmansan deyəsən.

nəinki ərin,

hətta iki övladın belə

umurunda deyil

desəm yanılmaram yəqin ki...

 

sənin də,

ərinin də

soyumuş bütün ehtirasları...

ərini deyə bilmərəm

ancaq sənin bir sevdiyin var

o sevgili ki,

onun da sənin kimi ailəsi,

iki uşağı

bilinən, bilinməyən xasiyyətləri var.

indi sən gizlətsən də bütün bunları

görünür əsl sevgini indi tapmısan

necə deyərlər

“gecikmiş məhəbbət” deyirlər bunun adına.

ona tam aça bilməsən də qəlbini

o isə oxuyur qəlbindəkini

çünki o belə şeylərin mahir ifaçısıdır.

qarşındakı uşaq deyil ki, anlamaya səni.

bəlkə də özgə sevgiyə düşmək

və ya

öz həqiqi sevgisini gizlətməkdi

cinayət

hər halda bu cinayətə səbəb

illər sonra tapıb da

qovuşa bilmədiyin

əlyetməz məhəbbətdi,

məhəbbət.

görüşmək istəyirsən

yeni sevgilinlə

ərindən, qızlarından xəbərsiz

qınamıram səni

çünki sevgi sərhəd tanımadığından

sevirsən məni.

bəlkə də bu oyunda

ikimizdə günahkarıq

bilə-bilə uçuruma gedən yolda

fəlakət gözləyir bizi

və ya o fəlakət artıq öz addımlarını atıb

bizə doğru irəliləyir.

indi saatları sayırıq

ilk görüşə doğru

son görüşümüz olacaqmı bilmirəm...

hər şeyin öncədən göründüyü kimi

sadə olmayacağını anlayıram.

dəqiqələr səni mənə yaxınlaşdırdıqca,

bəlkə də

saniyələrlə ölçürəm ömrümdən qalanlarını.

bizi anlamayacaqlar

anlamasınlar

biz onlar deyilik axı.

biz elə bizik .

bir sonrakı sevgiyə

qədəm qoyur

ailəli iki aşiq.


Ölüm...


Ölümün də ruhunu,
Çəkib aparacaqlar.
Bir ölümsüz dünyada,
Ölüm yaradacaqlar.

Ölüm dəbə minəcək, 
Ölüm dəbdən düşəcək.
Bu ölümsüz dünyada,
Ölümsüzlər güləcək.

Ölümün öz adından, 
Kimlər nələr danışır.
Ölümsə özlüyündə,
Yanır-yanır alışır.

Ölümə dərd verməyin,
Ölüm yaman dərd çəkir.
Ölümün sevincinə,
İnsanlar sərhəd çəkir.

Habil Yaşar...
18.04.2013

Xəbəral...
Sorursan ömrümdənnələrimgedib,
Nələrimolubki, nələrimgedə.
Mənimbutaleyimqarayazılmış,
Çətinki, zülmətimişığadönə.

Mənkədər şairi, qəm şairiyəm,
Dərdləri özümə həmdərdbilmişəm.
Nə zamansevinib, gülümsəsəmdə,
Məndərdyaşamışam, dərddüşünmüşəm.

Soruşmadərdimi, soruşmadostum,
Sənbudərdlərimibiləndeyilsən.
Mənimdərdlərimdə səadətimdir,
Sənbusəadətdəngüləndeyilsən.

Heç kəsə, heç zamanarzulamaram,
Heç kəsinsevincidərddənolmasın.
Budərdinsevinciağırdırancaq,
Olanmənə olsun, sizdənolmasın.

Mənsizə danışdımmənkiməm, nəyəm,
Mənimkimliyimiməndənxəbəral.
Mənbuyer üzündə birdivanəyəm,
Nələr çəkdiyimiqəmdənxəbəral.
05.01.2013 22:05:44 HabilYaşar

Buraxın özümolmağa,

Buraxın özümolmağa,
Özümolmaqistəyirəm.
Budünyada özümkimi,
Mənyaşamaqistəyirəm.

Çoxolacaqnəsihətlər,
Dostarası məsləhətlər,
Yetərartıq, yetər, yetər,
Rahatlanmaqistəyirəm.

Eşitmirəmsözünüzü,
Ağartmayıngözünüzü,
Uzaqtutun özünüzü,
Tənhaqalmaqistəyirəm.

Həyatmənim özişimdi,
Bugünümdü, keçmişimdi.
Özümolmaqvərdişimdi,
Özümolmaqistəyirəm.

10.01.2013 23.00 HabilYaşar

Bilməmisən

Günkeçib, aydolanıb,

Mənsizmənisevmisən.

Obirsöznədiraxı?

Sənniyə gecikmisən.

 

Çoxyemisənqəm-kədər,

Üzübsənidərd-qəhər,

Günlərinkeçibhədər,

Sevinib, gülməmisən..

 

Gülərdimgüldesəydin,

Ölərdim öldesəydin,

Sənmənə gəldesəydin,

Gələrdim, görməmisən.

 

Sevginbaşatacimiş,

Qəlbineşqə acimiş,

Mənə də əlacimiş,

Dərdimibilməmisən...

Kabusgünlərim

Köz-közdüşür ürəyimdəndərdlərim,

Əl vurma yandırar səni amandı.

Qoy mən ölüm, yanım canım qurtarsın,

Yaşamağım ölümümdən yamandı.

 

Mən onsuz da yaşamıram həyatı,

Ölüyəmmi, diriyəmmi fərqi nə?

Milyon dərdim olsa yenə az eylər,

Bir dərdin var?-şərik olum dərdinə.

 

Göz nə bilsin ürək çəkən əzabı,

Duyacaqmı? duymayacaq halından.

Ürək çəkər öz içində qəmlənər,

Dünya yanar atəşindən, odundan.

 

Bu nə həsrət? Bu nə atəş? Bu nə qəm?

Dama-dama gölə dönür dərdlərim.

Özlüyümdə əridikcə belə mən,

Sevincindən deyib-gülür dərdlərim.

 

Köz-köz düşür ürəyimdən dərdlərim,

Əl vurma yandırar səni amandı.

Qoy mən ölüm, yanım canım qurtarsın,

Yaşamağım ölümümdən yamandı.

 

                          21.09.2012 0:35:25        

Həyat…

Hər gün bir az öldürüb,

Bir az yaşadar məni.

Əvvəl bir az güldürüb,

Sonra ağladar məni.

Həyat

Dərd üstə dərd verəndi,

Yox sözə hə deyəndi,

Yıxılana güləndi,

Qırar, sındırar məni.

Həyat

Min qılığı, donu var,

Bilinməz oyunu var,

Onun da bir sonu var,

Çox da aldadar məni.

Həyat

Bir az sən düşmüsən yadıma mənim.

Bir az sən düşmüsən yadıma mənim,

Bir azda özümü unutmuşam mən.

Yenə qara geyib xatirələrim,

Yenə sənsizlikdən od tutmuşam mən.

 

Yenə adamalrdan uzaqlaşmışam,

Qəribə görünür sevənlər mənə.

Özüm öz içimdə itib-batmışam,

Cəhənnəmə gülsün gülənlər mənə.

 

Yenə gözlərimin yuxusu qaçıb,

Yenə rahatlığım çəkilib dara.

Hər səhər yoxluğun üzümə açıb,

Daha dərinləşir içimdə yara.

 

Bu da bir ömürdü yaşayırıq bz,

Nə edək taledən qaça bilmirik.

Sevgiylə döysə də ürəklərimiz,

Vüsal yollarını aça bilmirik.

 

Bir azda sənsizlik dəyişib məni,

Deyirlər yamanca kövrək olmuşam.

Dostlar təriflərdi cəsarətimi,

İndi bir yarpaqdan titrək olmuşam.

 

Bir azlar, bir azlar bitib-tükənməz,

Saysam dərdim kimi azalmayacaq.

Yazdığım şerlər  karıma gəlməz,

Nə qədər yazsam da sən olmayacaq.

 

                          Habil Yaşar

Acılar gecə başlar...

Acılar gecə başlar,

Bir bilsən necə başlar.

Yanarsan , qovrularsan,

Toz kimi sovrularsan,

Ahın çatar dörd yana,

Cavab gəlsə dərd yana.

Bir kimsə duymaz səni,

Duyub anlamaz səni.

Gecəylə baş- başına ,

Qalarsan tək başına.

Ulduzlar baxar gedər,

Ay da üzün döndərər.

Şam da yanmaz halına,

Ümid qalmaz yarına.

Gecələr həsrətinlə,

Nakam məhəbbətinlə.

Yalqız, yetim qalarsan,

Yarpaq tək saralarsan.

Gecələr gəlməz xoşa,

Gücün yetirsə yaşa.

Acılar necə başlar,

Özü də gecə başlar.

Bitməz-tükənməz qəti,

Gecələrin həsrəti.

Nə etsən boşunadı,

Əlac göz yaşınadı.

Bu yaşamaq deyil ki,

Yoxluq işarəsidi.

Gecələr özü qara,

Həyatın üzü qara.

19.05.2013 0:48:09

Saxtalıq...

Ey saxta dünyanın saxta insanı,

Nə üçün dünyaya sən belə gəldin?

Bəlkə düzəldərdin sən bu dünyanı,

Təəssüf dünyaya sən belə gəldin.

Saxtadır gülüşün sözlərin kimi,

Bu saxta dünyada saxtalaşmısan.

Hər dəfə yalanı doğru bilmisən,

Bir dəfə düzlüyə çalışmamısan.

Saxta insanların saxta izləri,

Saxtalıq dünyanı bürüyüb gedir.

Tərbiyə, mərifət, əxlaq sözləri,

Elə dillərdəcə çürüyüb gedir.

İnsanlar bu qədər saxtalaşmayın,

Halalı, haramı qanan olun siz.

Demirəm mələk tək yaxşılaşmayın,

Nə olar bir dəfə insan olun siz.

Ey saxta dünyanın saxta insanı,

Nə üçün dünyaya sən belə gəldin?

Bəlkə düzəldərdin sən bu dünyanı,

Təəssüf dünyaya sən belə gəldin.

Ey mənim çiçəyim bilirsənmi sən???

Neçə gül dərmişəm, çiçək dərmişəm,

Hər güldə, çiçəkdə “sən” axtarmışam.

Bəlkə də ətrini verələr deyə,

Neçə gül-çiçəyi qoxulamışam.

Neçə gül-çiçəyin ürəyindəyəm,

Neçə gül-çiçəkdə mənim izim var.

Ey mənim çiçəyim bilirsənmi sən???

Tək səndə, tək səndə mənim gözüm var.

Hər gülün-çiçəyin öz gözəlliyi,

Sənin gözəlliyin özgədir gülüm.

Kimsə əvəz etməz bu gözəlliyi,

Siman gözəlliyə güzgüdür gülüm.

26.08.2013

Sevgi məni tək buraxma”

Sağım sevgi, solum sevgi,

Ömür adlı yolum sevgi,

Sənə qurban olum sevgi,

Sevgi məni tək buraxma.

Ürəyim həsrət içində,

Gözlərim dəhşət içində,

Bu qədər millət içində,

Sevgi məni tək buraxma.

Məni sənsiz etmə dayan,

Uzaqlara getmə dayan,

Gəl sonuma yetmə dayan,

Sevgi məni tək buraxma.

Sadəcə yoxluğuna...

Yaşamaq istədim, gözəl yaşamaq,

Sən gəldin ömrümə, günümə ancaq.

Həyatım dəyişdi, ömrüm dəyişdi,

Özüm də bilmədim bu necə işdi.

Məni arzuladın, bilmirəm nədən,

Sənə aşiq oldum özüm bilmədən.

Yazdım ürəyimə, ruhuma səni,

Çəkdim nəfəsimə, canıma səni.

Haraya getsəm də tək səni gördüm,

Tək səni istədim, səni düşündüm.

Sənsə anlamadın bu məhəbbəti,

Sənə ünvanlanan gözəl niyyəti.

Mənsiz sevinirsən, gülürsən əlbət,

Sənə arzularam gözəl səadət.

Sənsiz yaşamaq da ölümdür mənə,

Sənsizlik ən böyük zülümdür mənə.

Yoxluğun dərd olub dərdimin üstə,

Bir gün gələrsənsə məzarım üstə.

Ağlama, ağlama, ağlama qəti,

Vaxtında duymadın bu səadəti.

Qaytar...

Qaytar o paklığı, o təmizliyi,

Qaytar sudan duru o məni qaytar.

Qaytar ümid dolu gələcəyimi,

Qaytar tanıdığım o səni qaytar.

Qaytar söyləyirəm dilin lal olmuş,

Niyə danışmırsan? susursan nədən?

Bir mələk necə də şeytan olurmuş,

Mən bilə bilməzdim səni görmədən.

Qaytar o sevgini, o məhəbbəti,

Bilirəm qaytara bilməyəcəksən.

Rədd ol gözlərimdən, görünmə qəti,

Axı sən, axı sən kişi deyilsən...

02.09.2013 0:12:45

Habil Yaşar                      

(Bir evli xanımın istəyi ilə yazılmışdır)

Bir zamanlar
on yeddi yaşında
ərə getdiyin zaman
bəlkə heç düşünməmişdin
gün gələcək 
sevginin bitəcəyini.
on yeddi yaşlı qız ağılı ilə ərə getdiyindən
indi peşmansan deyəsən.
nəinki ərin,
hətta iki övladın belə 
umurunda deyil 
desəm yanılmaram yəqin ki...

sənin də,
ərinin də
soyumuş bütün ehtirasları...
ərini deyə bilmərəm
ancaq sənin bir sevdiyin var 
o sevgili ki,
onun da sənin kimi ailəsi,
iki uşağı 
bilinən, bilinməyən xasiyyətləri var.
indi sən gizlətsən də bütün bunları
görünür əsl sevgini indi tapmısan
necə deyərlər
“gecikmiş məhəbbət” deyirlər bunun adına.
ona tam aça bilməsən də qəlbini
o isə oxuyur qəlbindəkini
çünki o belə şeylərin mahir ifaçısıdır.
qarşındakı uşaq deyil ki, anlamaya səni.
bəlkə də özgə sevgiyə düşmək
və ya
öz həqiqi sevgisini gizlətməkdi 
cinayət
hər halda bu cinayətə səbəb 
illər sonra tapıb da 
qovuşa bilmədiyin 
əlyetməz məhəbbətdi,
məhəbbət.
görüşmək istəyirsən
yeni sevgilinlə
ərindən, qızlarından xəbərsiz
qınamıram səni
çünki sevgi sərhəd tanımadığından
sevirsən məni.
bəlkə də bu oyunda
ikimizdə günahkarıq
bilə-bilə uçuruma gedən yolda 
fəlakət gözləyir bizi
və ya o fəlakət artıq öz addımlarını atıb
bizə doğru irəliləyir.
indi saatları sayırıq 
ilk görüşə doğru
son görüşümüz olacaqmı bilmirəm...
hər şeyin öncədən göründüyü kimi
sadə olmayacağını anlayıram.
dəqiqələr səni mənə yaxınlaşdırdıqca,
bəlkə də 
saniyələrlə ölçürəm ömrümdən qalanlarını.
bizi anlamayacaqlar
anlamasınlar
biz onlar deyilik axı.
biz elə bizik .
bir sonrakı sevgiyə 
qədəm qoyur
ailəli iki aşiq.

Şərh yaz


Təhlükəsizlik kodu
Yenilə